Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny

Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny versenykiírás a 2013/2014-es tanévre

A verseny címe: Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny

A verseny meghirdetője: Ókortudományi Társaság

A verseny célja: A Verseny célja egyrészt a kategóriánként megszabott, az adott évfolyamcsoporttól elvárható nyelvi-kulturális felkészültséghez adaptált és fordulónként nehezedő latin szöveg lefordítása révén a nyelvi készségek fejlesztése, az iskolai oktatásban tanult nyelvi anyag gyakorlati alkalmazásának elősegítése révén a tanulók nyelvi kompetenciájának növelése, s ily módon a latinoktatás színvonalának megőrzése, emelése. A Verseny célja másrészt a céltudatosan kiválasztott szövegtémák révén a tanulók ember- és társadalomismereteinek gyarapítása az antik kultúrákról, a görög-római társadalomról, történelemről, művészetről, sőt a magyar kultúra és társadalom történetéről is. További, de az előzőekkel szervesen összefüggő célja a versenynek, hogy arra ösztönözzük a latint választó tanulókat, hogy ne csak az esetlegesen kötelező években, hanem folyamatosan, lehetőleg érettségiig tanulják a nyelvet.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 1. „maiores” kategória a 9. és 10. osztályos tanuló számára (11. osztályosok csak akkor indulhatnak, ha második éve tanulják a nyelvet), 2. „minores” kategória a 7-8. osztályos tanulók számára (9. osztályosok is indulhatnak, ha első éve tanulják a nyelvet).

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: A „maiores” kategória versenyén a középiskolák (gimnáziumok, szakközépiskolák stb.) tanulói vehetnek részt, míg a „minores” kategória versenyén a középiskolák mellett az általános iskolák tanulói is részt vehetnek.

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A Versenyre valamennyi magyarországi középiskola („minores” kategóriában általános iskola is) nappali tagozatos tanulója jelentkezhet, a fenti két kategóriában a megadott kritériumok szerint; egy kategóriában kétszer is részt lehet venni. A részvétel természetes feltétele, hogy a versenyző birtokában van, vagy mindent megtesz azért, hogy a verseny fordulóinak idejére birtokában legyen a versenykiírásban szereplő nyelvi követelményrendszernek. A második, döntő fordulón azok a tanulók vehetnek részt, akiket a Versenybizottság, miután a beküldött, továbbjutásra javasolt dolgozatok alapján meghatározta kategóriánként a behívandók körét és létszámát, a Verseny honlapján közzétett körlevelében a döntőre behív.
A versenyen való részvétel kizáró okai: Amennyiben a tanuló megfelel a jelentkezés és részvétel feltételeinek, akkor a Versenyen való részvételnek kizáró oka nincsen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: latin nyelv, közelebbről zárthelyi dolgozatként latin szöveg magyarra fordítása szótár segítségével mindkét fordulóban. Mivel az iskolarendszer változása és tankönyvek megszaporodása indokolttá teszi, az alábbiakban vázlatosan felsoroljuk azokat a nyelvtani tudnivalókat, amelyeknek feltétlenül birtokában kell lennie annak a diáknak, aki a versenyen indulni szeretne. (Forrás: N. Horváth Margit – Dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I. és II.)

„Minores” kategória: 1-5. declinatio, vocativus, locativus, melléknevek alapfokban, személyes, birtokos, visszaható névmás, hic3, ille3, qui3, 1-4. coniugatio: aktív indicativusi idők (impf. és perf.) létigéből is, első imperativus. Mondattan: egyszerű mondat, mellérendelő mondatok, vonatkozói alárendelő mondat indicativusszal, időhatározói mondat indicativusszal
(cum temporale, postquam), okhatározói mondatok közül: quod, quia + ind. A döntőre ezeken kívül: coniunctivus (impf. és perf.), supinum accusativus, ut finale, cum historicum, feltételes mondatok közül: casus realis.

„Maiores” kategória (a „minores” kategória követelményein túl): Az öt declinatio főneveinek és mellékneveinek ragozása, beleértve a kivételeket is. Az igeragozásból: indicativus, coniunctivus, imperativus, mindez activumban és passivumban. Rendhagyó igék: sum, possum, fero, eo, volo; a csak perfectumi alakú igék közül: coepi, memini. Participiumok közül: part. impf. act., part. perf. pass., part. inst. act. Infinitivusokból: inf. impf. act. és pass., inf. perf. act. és pass., inf. inst. act. Álszenvedők, pl. nascor, morior, félig-álszenvedők, pl. gaudeo, fio is. A supinum használata. Személyes, birtokos, visszaható, mutató, vonatkozó, meghatározó (ipse, ipsa, ipsum; idem, eadem, idem; quidam, quaedam, quoddam) névmások, tőszámnevek 1—1000-ig. Melléknévfokozás, a rendhagyóak is. Adverbiumképzés, a rendhagyóak is. Esettan: genitivus obiectivus és subiectivus, partitivus, ablativus loci (honnan? és hol? kérdésre), separationis, originis, causae, comparationis, instrumenti, sociativus, modi, mensurae, qualitatis, limitationis, temporis; passiv igék melletti abl. auctoris és rei efficientis. Mondattan: Ablativus absolutus. Accusativus cum infinitivo. Függő kérdés. Célhatározói alárendelő mellékmondat. Célzatos alanyi/tárgyi mellékmondat. Feltételes alárendelő mellékmondat. A döntőre ezeken kívül: part. inst. pass., gerundiumos és gerundivumos szerkezet.

Verified by MonsterInsights