Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny

Szabályzat

A Verseny szervezőbizottsága az adott tanév első felében mindig közzéteszi a Verseny honlapján az aktuális tanévre szóló Felhívását, amelyet elektronikus úton a versenyen korábban már részt vett iskolák igazgatóinak és latintanáraiknak is megküld. A közzétett Felhívás tartalmazza az aktuális menetrendet és tudnivalókat. Az aktualitásokon túlmutató általános versenyfeltételek a következők:

A jelentkezés és a részvétel feltételei

A Versenyre valamennyi magyarországi középiskola nappali tagozatos tanulója jelentkezhet, két kategóriában: 1. maiores-kategória a 9. és 10. osztályos tanulóknak (11. osztályosok csak akkor indulhatnak, ha második éve tanulják a nyelvet), 2. minores-kategória a 7-8. osztályos tanulók számára (9. osztályosok is indulhatnak, ha első éve tanulják a nyelvet). Ebből következően egy kategóriában kétszer is részt lehet venni. A részvétel természetes feltétele, hogy a versenyző birtokában van, vagy mindent megtesz azért, hogy a verseny fordulóinak idejére birtokában legyen a versenykiírásban szereplő nyelvi követelményrendszernek. A tanulók a Verseny első fordulójára minden év januárjában a latintanárnál, illetve az iskola igazgatójánál jelentkeznek, majd az iskola a hónap végéig kategóriánként összesítve levélben közli a nevezés tényét és a jelentkezők létszámát az ELTE BTK Latin Tanszékével. A második, döntő fordulón azok a tanulók vehetnek részt, akiket a versenybizottság a Verseny honlapján közzétett körlevélben a döntő fordulóra behívott.

A verseny nyelvi követelményrendszere

Azon nyelvtani tudnivalók, amelyeknek feltétlenül birtokában kell lennie annak a diáknak, aki a versenyen indulni szeretne, a következők (Forrás: N. Horváth Margit – Dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I. és II.):

„Minores” kategória: 1-5. declinatio, vocativus, locativus, melléknevek alapfokban, személyes, birtokos, visszaható névmás, hic3, ille3, qui3, 1-4. coniugatio: aktív indicativusi idők (impf. és perf.) létigéből is, első imperativus. Mondattan: egyszerű mondat, mellérendelő mondatok, vonatkozói alárendelő mondat indicativusszal, időhatározói mondat indicativusszal (cum temporale, postquam), okhatározói mondatok közül: quod, quia + ind. A döntőre ezeken kívül: coniunctivus (impf. és perf.), supinum accusativus, ut finale, cum historicum, feltételes mondatok közül: casus realis.

„Maiores” kategória (a minores” kategória követelményein túl): Az öt declinatio főneveinek és mellékneveinek ragozása, beleértve a kivételeket is. Az igeragozásból: indicativus, coniunctivus, imperativus, mindez activumban és passivumban. Rendhagyó igék: sum, possum, fero, eo, volo; a csak perfectumi alakú igék közül: coepi, memini. Participiumok közül: part. impf. act., part. perf. pass., part. inst. act. Infinitivusokból: inf. impf. act. és pass., inf. perf. act. és pass., inf. inst. act. Álszenvedők, pl. nascor, morior, félig-álszenvedők, pl. gaudeo, fio is. A supinum használata. Személyes, birtokos, visszaható, mutató, vonatkozó, meghatározó (ipse, ipsa, ipsum; idem, eadem, idem; quidam, quaedam, quoddam) névmások, tőszámnevek 1—1000-ig. Melléknévfokozás, a rendhagyóak is. Adverbiumképzés, a rendhagyóak is. Esettan: genitivus obiectivus és subiectivus, partitivus, ablativus loci (honnan? és hol? kérdésre), separationis, originis, causae, comparationis, instrumenti, sociativus, modi, mensurae, qualitatis, limitationis, temporis; passiv igék melletti abl. auctoris és rei efficientis. Mondattan: Ablativus absolutus. Accusativus cum infinitivo. Függő kérdés. Célhatározói alárendelő mellékmondat. Célzatos alanyi/tárgyi mellékmondat. Feltételes alárendelő mellékmondat. A döntőre ezeken kívül: part. inst. pass., gerundiumos és gerundivumos szerkezet.

A versenyen való részvétel kizáró okai

Amennyiben a tanuló megfelel a jelentkezés és részvétel feltételeinek, akkor a Versenyen való részvételnek kizáró oka nincsen.

A résztvevők jogai, kötelességei

A részvevő tanuló jogosult arra, hogy az iskolai első fordulón és, behívása esetén, a második döntő fordulón zárthelyi dolgozatként megírhassa kategóriája tételszövegét, s munkájához bármilyen latin-magyar, magyar-latin szótárat felhasználhasson; egyéb segédeszköz (nyelvtankönyv, tankönyv stb.) használatára viszont nem jogosult. A részvevő tanuló kötelessége, hogy betartsa mindazokat a szabályokat, melyek az írásbeli érettségi megírásának biztonsági követelményeire vonatkoznak. A nem megengedett segédeszközök használata a Versenyből való azonnali kizárást von maga után. A nem budapesti hallgatók jogosultak arra, hogy a döntőn való részvételre az Ókortudományi Társaságtól teljes vagy részleges útiköltség-térítésben részesüljenek, amennyiben ezt a költséget a tanuló iskolája nem tudja állni.

A verseny szervezői, lebonyolítói (kizáró okok)

Az Ókortudományi Társaság megbízásából a Versenyt kezdettől, tehát 1962-től fogva az ELTE Latin Tanszékének oktatóiból álló Szervezőbizottság szervezi, a Verseny fővédnökének segítségével és szakmai felügyelete mellett. A verseny adminisztrációját a Szervezőbizottság javaslatára az Ókortudományi Társaságtól erre felkért személy végzi. A Versennyel kapcsolatos pénzügyeket az Ókortudományi Társaság kincstárnoka intézi.

Az egyes fordulók lebonyolítása

A verseny első fordulójára a versenybizottság szöveget választ mindkét kategória számára, melyeket gondos és alapos munkával a kiírásban megadott nyelvi követelményrendszerhez adaptál. A tételszöveget kísérőlevéllel együtt az ELTE Latin Tanszéke elektronikus úton eljuttatja a versenyre jelentkezett iskolák igazgatóihoz, akik az iskola latin tanáraival együtt február első péntekjén lebonyolítják az első fordulót, megfelelő terme(ke)t és felügyeletet biztosítva a versenyre jelentkező tanulók munkájához. A 3 órás fordulóban a diákok szótár segítségével lefordítják a tételszöveget. A versenyzők latintanára kijavítja a dolgozatokat és a legjobb dolgozatokat beküldi az iskolán keresztül postai úton a Tanszéknek. A versenybizottság behívja a beküldött dolgozatok alapján a legjobb diákokat a második, áprilisi fordulóra, melyre az ELTE épületében kerül sor, általában április második vagy harmadik szombatján (a húsvét függvényében). A versenybizottság erre a fordulóra is szöveget választ mindkét kategória számára, melyeket gondos és alapos munkával a kiírásban megadott nyelvi követelményrendszerhez adaptál. A felügyeletet a Tanszék tanárai és diákjai biztosítják. A 4 órás fordulóban a diákok szótár segítségével lefordítják a tételszöveget. A 4 órás fordulóban a diákok szótár segítségével lefordítják a tételszöveget. A dolgozatokat a versenybizottság javítja ki, majd rangsorolja a dolgozatokat és dönt a helyezésekről (1–10. hely), a kiemelt dicséretekről (11–20. hely) és dicséretekről (21–30. hely).

Az egyes fordulók feladattípusai

Mindkét forduló versenyfeladata zárthelyi dolgozatként latin szöveg magyarra fordítása szótár segítségével. A verseny mindkét fordulójára a szöveget a versenybizottság választja ki mindkét kategória számára, melyeket gondos és alapos munkával a kiírásban megadott nyelvi követelményrendszerhez adaptál, bevezetővel és jegyzetekkel lát el.

Értékelési eljárások

Az első fordulón született dolgozatok értékelését a tanulók latintanára végzi, aki mindkét kategóriában az 5-ös minősítésű dolgozatokat jogosult a Versenybizottsághoz beküldeni, ha ilyenek nincsenek, akkor a legjobb három négyes minősítésűt. A beküldött dolgozatok közül a Versenybizottság összehasonlító módszerrel kiválasztja és behívja a döntőre az arra érdemeseket, akik létszáma az elért eredménytől függ (kategóriánként kb. 100 fő). A döntőn készült szövegfordításokat a Versenybizottság szegmentált értékelési módszerrel kijavítja, értékeli és rangsorolja.

Vissza az oldal elejére